Hulp op afstand
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Account”: de (persoonlijke) online omgeving die door Infodatek aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld ter gebruik van de afgenomen Online Dienst;

“Afnemer”: de (rechts)persoon die een Overeenkomst met Infodatek heeft gesloten;

“Algemene Voorwaarden”: onderhavige Algemene Voorwaarden van Infodatek;

“Diensten”: de door Infodatek aangeboden diensten die voorwerp zijn van een aanbieding, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Infodatek en Afnemer, waaronder (het ter beschikking stellen van) Online Dienst en Software;

“Gebruiker”: een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer, die op grond van de Overeenkomst het recht heeft op toegang tot en gebruikmaking van de Online Dienst en/of Software;

“Infodatek”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infodatek Software B.V. en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infodatek Systems B.V., beiden gevestigd te Terneuzen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder respectievelijk nummer 63643219 en nummer 63642948, dan wel een groepsvennootschap van (een van) deze vennootschappen;

“Inloggegevens”: door Infodatek verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Afnemer c.q. Gebruiker toegang kan krijgen tot de Online Dienst; “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectueel eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten ter zake van knowhow; “Online Dienst”: het door Infodatek aan Afnemer ter beschikking gestelde online platform c.q. “software as a service” (SaaS) (Hoofdstuk II);

“Onvolkomenheid”: een substantiële tekortkoming in de Software die het functioneren daarvan in belangrijke mate in de weg staat;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Infodatek en Afnemer ter zake van de levering van Producten en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden;

“Persoonsgegevens”: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; “Producten”: de door Infodatek aangeboden zaken, die voorwerp zijn van een aanbieding, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Infodatek en Afnemer, waaronder hardware;

“Schriftelijk”: berichtgeving via papier en via email;

“Software”: het door Infodatek aan Afnemer geleverde, althans het -ter installatie en implementatie op de eigen computer/server van Afnemer- ter beschikking gestelde computerprogramma (Hoofdstuk III);

“Update”: een versie van de Online Dienst en/of de Software waarin een geringe aanpassing/ verbetering is gemaakt;

“Upgrade”: een versie van de Online Dienst en/of de Software waarin een belangrijke wijziging in de functionaliteit is gemaakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid en overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Infodatek en Afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen en Overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.

3. Aanbiedingen van Infodatek zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat Infodatek vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.

4. Ter zake van overeenkomsten betreffende een Online Dienst en Software, staan op de website van Infodatek de bedragen/prijzen genoemd die door Afnemer verschuldigd zijn, alsmede de (kern)omschrijving van de Overeenkomst.

5. Infodatek is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden aan de Afnemer kenbaar gemaakt. Bij gebreke van schriftelijk, uitdrukkelijk bezwaar tegen de eenzijdige wijziging(en) binnen een termijn van twee weken na de wijziging, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijziging(en).

6. De Overeenkomst tussen Infodatek en Afnemer komt tot stand doordat Afnemer het op de website van Infodatek getoonde aanbod heeft aanvaard en de aanvaarding (vervolgens) door Infodatek is bevestigd.

7. Een Overeenkomst komt verder tot stand door (i) aanvaarding door Infodatek van een (online)bestelling dan wel opdracht van Afnemer, (ii) door schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Infodatek; (iii) door ondertekening van een Overeenkomst door partijen.

Artikel 3. Levering Diensten

1. Infodatek voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, is Infodatek gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, zonder Afnemer daarvan in kennis te stellen.

Artikel 4. Levering Producten

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van Producten ‘af fabriek’.

2. Vanaf het moment van levering komen de Producten voor rekening en risico van Afnemer.

3. Indien is overeengekomen dat Infodatek Producten op locatie ten behoeve van Afnemer installeert, vindt levering direct na voltooide installatie plaats, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Infodatek.

Artikel 5. Levertermijnen

1. Alle (leverings)termijnen worden door Infodatek bij benadering vastgesteld en nimmer als fatale termijn aangemerkt. Infodatek zal zich evenwel inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen.

2. Indien Infodatek op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering van Producten en/of Diensten mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Afnemer. Afnemer heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake van een te late levering.

3. Infodatek is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.

Artikel 6. Prijzen en betalingen

1. Alle prijzen (en tarieven) zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen en belastingen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Infodatek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen (en tarieven) aan te passen. Afnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassingen.

3. Ingeval Afnemer Diensten en/of Producten bestelt via de website van Infodatek, dan dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals bij de bestelling is vermeld op de website.

4. Betaling door Afnemer dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van dergelijke voorwaarden dient de betaling te geschieden in euro’s en binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum.

5. Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening. Infodatek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor vooruitbetaling te verlangen.

6. Afnemer is niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens Infodatek op te schorten.

7. Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende wettelijke (handels)rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 200.

8. Infodatek behoudt zich het recht voor het gebruik van een Online Dienst (tijdelijk) offline te houden c.q. te deactiveren dan wel anderszins de levering van Producten en/of Diensten op te schorten, totdat het verzuim van Afnemer is hersteld.

9. Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Afnemer te dien aanzien anders aangeeft.

10. Afnemer zal op eerste verzoek en ten genoegen van Infodatek (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Infodatek. Indien Afnemer niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Infodatek voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van Producten en/of Diensten onmiddellijk op te schorten en is Afnemer in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Infodatek behoudt zich de eigendom van door haar geleverde Producten voor, totdat alle vorderingen van Infodatek op Afnemer, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde Producten plaats.

2. Indien en voor zover door Infodatek geen betaling is verkregen van de vorderingen ter zake waarvan Infodatek zich de eigendom van de geleverde Producten heeft voorbehouden, is Infodatek gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, en wordt Infodatek voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Afnemer daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Afnemer verplicht Infodatek in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Infodatek om van Afnemer (volledige) schadevergoeding te vorderen.

3. Het is Afnemer verboden op de door Infodatek geleverde en nog niet betaalde Producten een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Iedere partij bij de Overeenkomst zal informatie ter zake van de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, waaronder bedrijfsgeheimen, knowhow en broncodes, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, behoudens voor zover de openbaarmaking of het gebruik noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Partijen staan er voor in dat hun personeelsleden en door hen ingeschakelde derden onderhavige geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 9. Klachten

1. Direct bij levering dienen de Producten en/of Diensten door Afnemer op gebreken en/of op hoeveelheid te worden gecontroleerd.

2. Klachten over door Infodatek geleverde Producten en/of Diensten dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan Infodatek kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Infodatek ter zake van (beweerdelijke) gebreken vervalt.

3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Afnemer jegens Infodatek niet op.

4. Afnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Infodatek verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Persoonsgegevens

1. De mogelijkheid bestaat dat Infodatek in het kader van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Infodatek treedt alsdan op als bewerker in de zin van de Wbp; Afnemer zal alsdan worden aangemerkt als verantwoordelijke. Afnemer vrijwaart Infodatek ter zake van aanspraken van betrokkene onder de Wbp.

2. Door Infodatek verkregen Persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de (uitvoering van) de Overeenkomst.

3. Afnemer zal Gebruiker informeren dat Infodatek in het kader van (uitvoering van) de Overeenkomst mogelijk Persoonsgegevens verwerkt.

4. Infodatek zal de Persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving.

5. Persoonsgegevens worden verwijderd ingeval zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

6. Ingeval Infodatek op grond van de Overeenkomst optreedt als bewerker in de zin van de Wbp, en partijen hebben geen aanvullende bewerkersovereenkomst gesloten, zal onderhavig artikel gelden als bewerkersovereenkomst tussen Infodatek en Afnemer.

6.1 Infodatek zal de Persoonsgegevens die ten behoeve van Afnemer worden verwerkt adequaat beveiligen. Infodatek zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van Persoonsgegevens, bijvoorbeeld beveiliging tegen verlies en enige onrechtmatige verwerking.

6.2 Infodatek neemt onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen: (i) beveiliging van hardware en gegevensbestanden; (ii) beveiliging van netwerkverbindingen en (iii) toegangsbeveiliging.

6.3 Infodatek zal haar werknemers verplichten tot geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie, waaronder Persoonsgegevens.

6.4 Ingeval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van Persoonsgegevens, stelt Infodatek Afnemer zo spoedig mogelijk na de ontdekking door Infodatek, van de inbreuk op de beveiliging in kennis.

6.5 Indien door Infodatek derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen zij gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als Infodatek.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door Infodatek ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten en/of Producten berusten uitsluitend bij Infodatek of haar licentiegevers. Afnemer zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

2. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.

3. Afnemer verkrijgt enkel de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet door Infodatek worden toegekend. Voor het overige zal Afnemer de Diensten en/of Producten niet verveelvoudigen of openbaar maken.

4. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding ter zake van Intellectuele Eigendomsrechten in de Producten en/of Diensten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 12. Garantie

1. Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

2. Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken: (i) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Infodatek of van derden; (ii) in strijd met geldende wet- en regelgeving; en/of (iii) in strijd met de Overeenkomst.

3. Afnemer vrijwaart Infodatek tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garanties door Afnemer.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Infodatek voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van Infodatek is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Infodatek wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Infodatek beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Infodatek is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Diensten, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Diensten voor de afgelopen twaalf maanden (exclusief btw).

3. Infodatek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

4. Iedere vordering op Infodatek, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14. Overmacht

1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Infodatek bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van Infodatek kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot: militair optreden, overheidsoptreden, de elementen, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Infodatek, transportmoeilijkheden en stakingen.

3. Leveringstermijnen worden opgeschort voor de termijn dat Infodatek als gevolg van de overmacht niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen. Indien een situatie van overmacht aanhoudt voor een periode van langer dan drie maanden, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder enige verplichting aan de andere partij een schadevergoeding te betalen.

Artikel 15. Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst ter zake van de levering van de “Online Dienst” en de “Software” wordt aangegaan voor een onbepaalde termijn, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen de Overeenkomst ter zake van de Online Dienst tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. Infodatek is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Afnemer zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Afnemer niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

3. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Infodatek op Afnemer direct opeisbaar.

4. Dertig dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal Infodatek het eventuele Account en de eventueel opgeslagen data van Afnemer verwijderen van haar server.

Artikel 16. Overige bepalingen

1. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Infodatek zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2. Infodatek is gerechtigd om eventuele vorderingen van Afnemer op Infodatek uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van Infodatek op Afnemer, uit welke hoofde dan ook.

3. Infodatek is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Afnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle door of vanwege hem verstrekte (technische) gegevens.

5. Informatie en mededelingen op de website van Infodatek, waaronder prijsaanduidingen, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

6. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden overgedragen noch worden ge(sub)licentieerd, tenzij Infodatek daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

7. Afnemer stelt Infodatek onverwijld schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in naam, (email)adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

8. Infodatek is gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, te (sub)licentiëren en/of over te dragen aan derden, zonder toestemming van Afnemer.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Infodatek en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen Infodatek en Afnemer worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarbinnen Infodatek is gevestigd.

Hoofdstuk 2

Online Dienst

De in Hoofdstuk 2 vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk 1 van toepassing indien Infodatek een Online Dienst aan Afnemer levert. De bepalingen van Hoofdstuk 2 prevaleren ingeval van discrepantie tussen de bepalingen van Hoofdstuk 1 en 2.

Artikel 18. Gebruiksrecht

1. Na registratie van Afnemer via de website van Infodatek c.q. het aanmaken van een Account via de website van Infodatek, en na de totstandkoming van de Overeenkomst, zal Infodatek de Online Dienst conform de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen.

2. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Online Dienst geldende vergoeding, verleent Infodatek de Afnemer het niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Online Dienst te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst.

3. Onder gebruiksrecht wordt tevens verstaan alle toekomstige Updates en Upgrades van de Online Dienst.

4. Onverminderd het in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform instructies en specificaties van Infodatek, op afstand toegang te verkrijgen tot de Online Dienst.

5. Partijen kunnen de Overeenkomst ter zake van de Online Dienst tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6. De Online Dienst mag door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van zijn eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers zoals overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd de Online Dienst aan derden ter beschikking te stellen.

7. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (het bewaren c.q. beveiligen van) Inloggegevens en alle handelingen die via de Online Dienst, al dan niet door Gebruikers, in zijn Account worden verricht.

Artikel 19. Onderhoud

1. Infodatek is te allen tijde gerechtigd om de Online Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen c.q. tijdelijk offline te houden en/of het gebruik daarvan te beperken, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud, het doorvoeren van Updates en Upgrades en/of het anderszins aanbrengen van aanpassingen aan de Online Dienst. Infodatek zal zich evenwel inspannen om dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.

2. Infodatek doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling ter zake van het tijdelijk niet beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de Online Dienst, indien dat van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer.

3. Bij noodgevallen (naar de mening van Infodatek) is Infodatek gerechtigd om de Online Dienst per direct (tijdelijk) buiten gebruik te stellen c.q. tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan te beperken zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

4. Infodatek is nimmer gehouden tot betaling van enige vergoeding van schade in verband met een buitengebruikstelling.

Artikel 20. Ondersteuning

1. Afnemer heeft voor de duur van de Overeenkomst het recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Online Dienst. Enkel een Gebruiker is gerechtigd om ondersteuning te verzoeken.

2. Infodatek biedt ondersteuning in de vorm van werkzaamheden die naar haar oordeel ondersteunend zijn en goed en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

3. Ondersteuning omvat het recht van Afnemer op het raadplegen van een handleiding op de website van Infodatek, alsmede om technische vragen te stellen via een chatfunctionaliteit welke door Infodatek via haar website wordt aangeboden.

4. Ingeval uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen, biedt Infodatek tevens email en telefonische ondersteuning, welke ondersteuning voor Afnemer beschikbaar zal zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00. Pas nadat Afnemer tevergeefs gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning zoals bedoeld in lid 3, en zulks is overeengekomen, komt Afnemer in aanmerking voor email en telefonische ondersteuning.

5. Ondersteuning omvat in ieder geval niet: (i) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; (ii) ondersteuning op locatie; (iii) converteren of omzetten van data; (iv) ondersteuning ten aanzien van diensten/producten van andere (software) leveranciers; (v) data-reparaties; (vi) (herstel van) internetverbindingen; en (vii) inrichting van (computer)systemen.

6. Ingeval blijkt dat Afnemer geen recht had op de verleende ondersteuning of ingeval blijkt dat de verrichte werkzaamheden niet onder de reikwijdte van de ondersteuning valt, is Infodatek gerechtigd de kosten van de geboden ondersteuning door te berekenen aan Afnemer, zulks op basis van de alsdan gehanteerde uurtarieven van Infodatek.

7. Afnemer kan Infodatek verzoeken om (aanvullende) werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in verband met de onder lid 5 genoemde onderwerpen, alsmede om (maatwerk) adviezen te geven. In dat geval zal Infodatek consultancydiensten verrichten zoals bedoeld in artikel 21. Deze (consultancy)diensten zullen door Infodatek bij Afnemer in rekening worden gebracht op basis van alsdan door Infodatek gehanteerde uurtarieven.

Artikel 21. Consultancy

1. Indien Afnemer consultancydiensten van Infodatek wil afnemen dient hij contact op te nemen met Infodatek. Infodatek zal alsdan de gewenste consultancydiensten aan Afnemer bevestigen.

2. Opdrachten aan Infodatek leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen.

3. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Infodatek verstrekte informatie.

4. Infodatek is gerechtigd de persoon die de (consultancy)opdracht uitvoert te vervangen en/of de uitvoering van de (consultancy)diensten uit te besteden aan derden, zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. Infodatek is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van (ingeschakelde) derden.

5. Opdrachten ter zake van consultancy worden in beginsel op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur uitgevoerd en worden, op basis van de alsdan door Infodatek gehanteerde uurtarieven bij Afnemer in rekening gebracht.

6. Alle (on)kosten, waaronder begrepen reiskosten, worden aan Afnemer doorberekend. Bij vervoer per auto bedragen de reiskosten € 0,50 per kilometer, te vermeerderen met btw. 

7. Infodatek is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten (consultancy) werkzaamheden en te maken (on)kosten, welke voorschotten tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend.

Artikel 22. Inloggegevens

1. Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Inloggegevens door Gebruikers en staat er voor in dat de Gebruikers de Overeenkomst zullen naleven.

2. De Inloggegevens zijn niet overdraagbaar en zullen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer.

3. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Infodatek daarvan direct in kennis te stellen, zulks onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om direct de Inloggegevens te wijzigen.

4. Afnemer is aansprakelijk voor het gebruik van de Online Dienst onder zijn Inloggegevens, ongeacht of het gebruik door Afnemer is toegestaan.

Artikel 23. Gedragsregels

1. Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de Online Dienst wet- of regelgeving te schenden of om een inbreuk te maken op rechten van derden.

2. Afnemer en zijn Gebruikers zullen regelmatig en in ieder geval voordat gebruik wordt gemaakt van de Online Dienst met behulp van de meest recente versies van antivirusprogramma’s en andere programma’s, (personal) computers en Hardware scannen op computervirussen en andere schadelijke computerprogramma’s, en - ingeval deze zich voordoen - onverwijld passende maatregelen treffen.

3. Indien naar het oordeel van Infodatek enige hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Infodatek of van derden, bijvoorbeeld door slecht beveiligde systemen, computervirussen, is Infodatek gerechtigd alle maatregelen te treffen die Infodatek redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Afnemer is gehouden de kosten te voldoen die Infodatek heeft gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Artikel 24. Garanties

1. Infodatek geeft geen garantie dat de Online Dienst vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen werkt. Infodatek geeft geen garantie omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

2. Infodatek neemt technische en organisatorische maatregelen om er voor te zorgen dat de Online Dienst zoveel mogelijk beschikbaar zal zijn. Infodatek kan echter niet garanderen dat deze maatregelen te allen tijde afdoende zullen zijn.

3. Infodatek is niet verantwoordelijk voor het correcte functioneren van de infrastructuur en de hardware van Afnemer of van derden.

4. Infodatek is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet (volledig) functioneren of het niet (volledig) beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet.

5. Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van eventuele door Infodatek verstrekte technische en functievereisten die benodigd zijn om de Online Dienst te kunnen gebruiken.

Hoofdstuk 3

Software

De in Hoofdstuk 3 vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk 1 van toepassing indien Infodatek Software, niet zijnde een Online Dienst, aan Afnemer levert. De bepalingen van Hoofdstuk 3 prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van Hoofdstuk 1 en 3.

Artikel 25. Gebruiksrecht

1. Na registratie van Afnemer via de website van Infodatek, en na de totstandkoming van de Overeenkomst, zal Infodatek de Software conform de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen/leveren, zodat Afnemer in staat wordt gesteld de Software te installeren en te implementeren op zijn eigen server.

2. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Software geldende vergoeding, verleent Infodatek de Afnemer het niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Software te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst.

3. Onverminderd het in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Infodatek, de Software te downloaden en/of te installeren op de server van Afnemer teneinde de Software ter beschikking te stellen voor gebruik door Gebruikers en de Software te laden, uit te voeren en te laten functioneren voor gebruik door Gebruikers.

4. De Software mag door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van zijn eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers zoals overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd de Software aan derden ter beschikking te stellen.

5. Ingeval de Software wordt gebruikt door meer personen of wordt gebruikt op meer computers/apparatuur en/of infrastructuur dan is overeengekomen, is Afnemer gehouden de vergoeding te betalen die door Infodatek voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, onverminderd het recht tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het vorderen van schadevergoeding door Infodatek.

6. Afnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Software door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

7. Afnemer zal instructies en aanwijzingen van Infodatek ter zake van de Software direct opvolgen.

Artikel 26. Onderhoud

1. Indien tussen Infodatek en Afnemer een onderhoudsovereenkomst is gesloten, geeft die overeenkomst Afnemer het recht om gedurende de looptijd van die overeenkomst gebruik te maken van door Infodatek aangeboden onderhoud aan de Software.

2. Onderhoud omvat het naar beste vermogen van Infodatek herstellen van een (door de Afnemer gemelde) Onvolkomenheid in de Software alsmede het ter beschikking stellen van Updates en/of Upgrades.

3. Indien partijen een onderhoudsovereenkomst sluiten, wordt geacht dat deze in werking treedt op dezelfde dag als waarop de Overeenkomst ter zake van de Software van kracht is geworden.

4. Partijen kunnen de onderhoudsovereenkomst tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. Wanneer de Overeenkomst ter zake van de Software eindigt, eindigt daarmee tevens de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van het onderhoud van de Software waarvoor geen gebruiksrecht meer bestaat.

6. Infodatek behoudt zich het recht voor verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst over te dragen aan derden.

7. Afnemer is zich ervan bewust dat het blijvend correct functioneren van de Software zonder onderhoud niet mogelijk is. Infodatek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Software waarvoor onderhoud noodzakelijk wordt geacht, indien geen onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Software is afgesloten.

8. Infodatek kan aan Afnemer bepaalde systeemvereisten stellen in verband met de functionaliteit van de Software. Infodatek is nimmer aansprakelijk voor niet nakoming van de door haar aan Afnemer gestelde systeemvereisten.

9. Onderhoudsdiensten zullen zoveel als mogelijk online worden verricht, waarbij geldt dat Afnemer verantwoordelijk is voor de verbinding met Infodatek in zijn computersysteem.

10. Infodatek is niet gehouden om onderhoudswerkzaamheden te verrichten ingeval (i) sprake is van een aanpassing van de Software die niet is aangebracht door Infodatek; (ii) de Software niet wordt gebruikt op de door Infodatek voorgeschreven wijze; (iii) sprake is van Onvolkomenheden die het gevolg zijn van computervirussen e.d. in het computersysteem van Afnemer.

11. Indien Afnemer een Onvolkomenheid constateert, dient hij Infodatek daarvan direct op de hoogte te brengen.

12. Infodatek zal zich naar beste vermogen inspannen om de gemelde Onvolkomenheid te herstellen. Afnemer zal zijn medewerking verlenen bij het herstellen van een Onvolkomenheid.

13. Infodatek is nimmer gehouden tot betaling van enige vergoeding van schade in verband met eventuele buitengebruikstelling als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 27. Ondersteuning

1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie en implementatie van de Software op zijn computersysteem/server, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Afnemer heeft voor de duur van de Overeenkomst het recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Software. Enkel een Gebruiker is gerechtigd om ondersteuning te verzoeken.

3. Infodatek biedt ondersteuning in de vorm van werkzaamheden die naar haar oordeel ondersteunend zijn en goed en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

4. Ondersteuning omvat het recht van Afnemer op het raadplegen van een handleiding op de website van Infodatek, alsmede om technische vragen te stellen via een chatfunctionaliteit welke door Infodatek wordt aangeboden.

5. Infodatek biedt tevens email en telefonische ondersteuning, welke ondersteuning voor Afnemer beschikbaar zal zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Pas nadat Afnemer tevergeefs gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning zoals bedoeld in lid 4, komt Afnemer in aanmerking voor email en telefonische ondersteuning.

6. Ondersteuning omvat in ieder geval niet: (i) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; (ii) ondersteuning op locatie; (iii) converteren of omzetten van data; (iv) ondersteuning ten aanzien van diensten/producten van andere (software) leveranciers; (v) data-reparaties (vi) (herstel van) internetverbinding; en (vii) inrichting van (computer)systemen.

7. Afnemer kan Infodatek verzoeken om (aanvullende) werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in verband met de onder lid 6 genoemde onderwerpen, alsmede om (maatwerk) adviezen te geven, bijvoorbeeld ter zake van implementatie, inrichting en gebruik van de Software. In dat geval zal Infodatek consultancydiensten verrichten zoals bedoeld in artikel 28, welke diensten door Infodatek bij Afnemer in rekening zullen worden gebracht op basis van een alsdan door Infodatek gehanteerd uurtarief.

Artikel 28. Consultancy

1. Indien Afnemer consultancydiensten van Infodatek wil afnemen dient hij contact op te nemen met Infodatek. Infodatek zal alsdan de gewenste consultancydiensten aan Afnemer bevestigen.

2. Opdrachten aan Infodatek leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen.

3. Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Infodatek verstrekte informatie.

4. Infodatek is gerechtigd de persoon die de (consultancy)opdracht uitvoert te vervangen en/of de uitvoering van de (consultancy)diensten uit te besteden aan derden, zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer. Infodatek is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van (ingeschakelde) derden.

5. Opdrachten ter zake van consultancy worden op in beginsel op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur uitgevoerd en worden, op basis van het alsdan gehanteerde uurtarief bij aan Afnemer in rekening gebracht.

6. Alle (on)kosten, waaronder begrepen reiskosten, worden aan Afnemer doorberekend. Bij vervoer per auto bedragen de reiskosten € 0,50 per kilometer, te vermeerderen met btw.

7. Infodatek is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor te verrichten (consultancy) werkzaamheden en te maken (on)kosten, welke voorschotten tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend.

Artikel 29. Gedragsregels

1. Afnemer is gehouden de Software op correcte wijze te gebruiken, zulks conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2. Met uitzondering van hetgeen in onderhavig artikel is bepaald, is het Afnemer, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Infodatek, niet toegestaan de Software te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te ontleden, na te maken, te wijzigen dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen en/of te bewerken.

3. Afnemer is gerechtigd één kopie van de Software te maken als reservekopie (back-up) en voor hersteldoeleinden.

4. Afnemer is gehouden de Software afdoende te beschermen tegen misbruik en beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van computervirussen en vergelijkbare schadelijke computerprogramma’s) en de (personal) computers, servers en overige hardware regelmatig te scannen op computervirussen en alle denkbare schadelijke programma’s, en - ingeval deze zich voordoen - onverwijld passende maatregelen treffen en Infodatek in die gevallen direct op de hoogte te stellen.

5. Afnemer dient ervoor te zorgen dat het aantal Gebruikers niet het toegestane c.q. overeengekomen aantal overschrijdt.

Artikel 30. Garantie

1. Infodatek geeft geen garantie dat de Software vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen werkt. Infodatek geeft geen garantie omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

2. Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van eventuele door Infodatek verstrekte technische en functievereisten die benodigd zijn om de Software te kunnen gebruiken.

3. Infodatek is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet (volledig) functioneren of het niet (volledig) beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Addendum

Gegevens-verwerking

Bijlage Algemene Voorwaarden per 1 mei 2018.

Infodatek zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar afnemers. Op basis van privacywetgeving wordt de afnemer in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en Infodatek als verwerker. Dit addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van persoonsgegevens door Infodatek.

Artikel 1. Definities

In deze bijlage van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Betrokkene(n)”: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

“Datalek(ken)”: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

“Partijen”: Infodatek en de afnemer, gezamenlijk;

“Persoonsgegevens(s)”: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene verordening gegevensbescherming;

“Privacywetgeving”: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de algemene verordening gegevensbescherming;

“Subverwerker”: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Infodatek persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerker”: Infodatek zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Verwerkingsverantwoordelijke(n)”: Afnemer, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die verwerking nodig zijn;

Artikel 2. Verplichtingen

Infodatek verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Infodatek gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de afnemer.

Artikel 3. Subverwerkers

Infodatek is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Infodatek ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Infodatek rusten op basis van dit addendum. Infodatek blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de afnemer.

Artikel 4. Doorgifte persoonsgegevens

Infodatek zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese economische ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit addendum en privacywetgeving Indien de afnemer middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de afnemer Infodatek tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

Artikel 5. Beveiliging

Infodatek treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Artikel 6. Datalekken

Infodatek zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de afnemer hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

1. het datalek;

2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

3. wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;

4. het aantal personen van wiens persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;

5. het type persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, emailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en

6. de technische maatregelen die door Infodatek zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Infodatek verstrekt op verzoek van afnemer nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor afnemer om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. Afnemer is verplicht om Infodatek actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Infodatek aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

Artikel 7. Verzoeken van betrokkenen

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Infodatek hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat afnemer Infodatek daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die afnemer nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door afnemer aangegeven persoonsgegevens, voor zover afnemer geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Infodatek.

Artikel 8. Back-up van persoonsgegevens

Infodatek maakt minimaal één keer per dag een reservekopie van alle persoonsgegevens.

Artikel 9. Geheimhouding

Infodatek verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Infodatek garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 10. Duur en beëindiging

De verplichtingen van Infodatek uit hoofde van dit addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Infodatek nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is afnemer zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Infodatek de aan haar verstrekte persoonsgegevens vernietigen. Infodatek kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de afnemer de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.